ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Specjalizujemy się w terapii autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju

 

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poniżej przedstawiamy, zgodnie  z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług ASYSTA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Katarzyna Osak

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest ASYSTA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Katarzyna Osak

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Z kim możesz się skontaktować?

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i danych Twojego dziecka możesz skontaktować się pod adresem e-mail: office@asysta.org, numerem telefonu: 781887880 bądź osobiście z nami w miejscu prowadzenia przez nas działalności: ul. Romaszewskiego 6 lok. U3 Warszawa

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 Rodzica: imię, nazwisko, numer telefonu;

Dziecka: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, wizerunek, głos, dane wrażliwe dotyczące zdrowia.

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane?

1)         wykonania zawartych umów bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2)         wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur, wykonanie obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji (prowadzenie karty dziecka, Indywidualnego programu wczesnego wspomagania, arkuszu obserwacji dziecka).  (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635);

3)         ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, nadzór nad jakością prowadzonych z dziećmi zajęć (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw oraz wykonywanie nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami i współpracownikami);

4)         wykonywania działalności statutowej, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych - danych o stanie zdrowia dziecka (Art. 9 ust. 2 lit a RODO);

5)         w celach promocyjnych i marketingowych, superwizji terapeutów/ szkoleń wewnętrznych, w celach szkoleniowych w Poradni ASYSTA oraz tych prowadzonych poza placówką przez pracowników Poradni ASYSTA – w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

Komu przekazywane są Twoje dane?

W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- dostawcom usług (m.in. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych na podstawie pisemnego wniosku opiekuna prawnego (np. szkole do której uczęszcza dziecko).

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)

Twoje dane nie są przekazywane poza EOG.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów.

 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy musisz podać swoje dane?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.

 

Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem prawnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zw. z art. 175 ustawy prawo oświatowe) i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę i wykonania zawartej z Tobą umowy.

Jakie masz prawa?

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Zgoda

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Prawo sprzeciwu

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

W przypadku wątpliwości w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nami. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Profilowanie, zautomatyzowane przetwarzanie

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.